A-Ö

Får endast ske efter skriftlig ansökan med angivande av skäl, hyresgäst och tidsperiod. Ansökan skall godkännas av föreningens styrelse innan uthyrning kan ske. Godtagbara skäl är t e x studier eller arbete på annan ort.

Gränsdragningen mellan vad som medlemmen ansvarar för och vad som bostadsrättsföreningen ansvarar för i lägenheten, framgår av föreningens ansvarsfördelningslista. Ansvarsfördelningslistan anger vem som ansvarar för åtgärder och nyanskaffningar.

Föreningens årsmöte/årsstämma avhålls vanligtvis i månadsskiftet maj/juni varje år. Föreningens medlemmar kallas i god tid och ges möjlighet att ta del av föreningens ekonomi och verksamhet. Årsstämman avgör om styrelsen skall ges ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. På årsmötet behandlas även de motioner som inlämnats i förväg av medlemmarna. På årsmötet, eller årsstämman som den också kallas, väljs föreningens styrelse, revisorer och valberedning. Valberedningens uppgift är att till nästa årsstämma lägga fram förslag på ledamöter och suppleanter att välja till ovanstående poster. Bostadsrättsföreningen som boendeform bygger på medlemmarnas aktiva deltagande.

Storlekens på föreningens månadsavgifter varierar beroende på yta och läge i husen.

Barnvagnsrum finns i källarna i varje hus. Vagnar får ej ställas i de trånga entreerna i husen.

Bastur med omklädningsrum och dusch finns i källarvåningarna på Tallbacksvägen 12

Sedan 2007 är föreningen medlem i SBC - Sveriges Bostadsrättsorganisation.

Brandvarnare skall finnas i samtliga lägenheter! Observera att det är förbjudet att förvara brännbart material i entréer/trapphus,se anslag från Brandchefen i Stockholm. Skulle brand uppstå p g a att brännbart material förvaras felaktigt ger inte hemförsäkringar respektive fastighetsförsäkring avsett ekonomiskt skydd. Observera även att ingenting, brännbart eller annat, får förvaras löst i källargångarna! Från och med 2003 skall brandvarnare finnas i samtliga lägenheter. Ni som har men inte har installerat - se till att göra detta omedelbart

Bredbandsanslutning är installerad i samtliga lägenheter och i full funktion. Kontakta Bredbandsbolaget för information om anslutning mm.
www.bredbandsbolaget.se/

Olåsta cykelrum finns i källarna i varje hus. Se till att källardörrarna alltid är låsta. Cykelställ finns utplacerade på ett flertal ställen på gårdarna. Det finns även ett cykelrum (tidigare soprum) på Björkbacksvägen 39 med platser för cyklar att hyra, anmälan till dessa platser görs till Delagott.

I de lägenheter där det finns plats i köken är det förberett för installation av diskmaskin. Maskinen skall vara S-märkt eller ha motsvarande certifiering och installationen skall utföras av fackman. Maskinen skall stå på särskilt underlägg, som indikerar läckage, genom att vatten rinner ut på framsidan. Om maskinen skulle läcka och skada din eller grannens lägenhet är det du som är ersättningsskyldig.

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts av Delagott AB. För frågor gällande månadsavgifter, överlåtelser, panter, inre fonder, p-platser mm ska du vända dig direkt till:
Delagott
Runebergsgatan 7
114 29 Stockholm
Telefon 08-33 12 10
E-post: kundtjanst@delagott.se

Elementen i lägenheterna är försedda med termostatventiler som är injusterade för att ge rätt värmegenomsläpp vid maxinställning (4). Det är inte tillåtet att på egen hand manipulera med ventilerna. Om funktionen på dessa är defekt skall detta felanmälas till ADB Fastighetsservice.

Fel i fastigheten eller lägenheterna (se ansvarsfördelningslistan) skall felanmälas till ADB Fastighetsservice via denna länk.

Under vintern 2002 installerades fjärrvärme i föreningens sju hus.

Fönstren är treglasfönster. Se till att tätningslist är monterad mellan fönster och fönster/fönsterbåge. Ha alltid vädringsventilerna ovanför fönstren något öppna. Detta är en förutsättning för att den s.k. självdragsventilationen skall fungera. Läs mer om fönster i ansvarsfördelningslistan.

Fr o m 1 januari 2021 utförs fastighetsskötseln i föreningens fastigheter av ADB Fastighetsservice. Se Felanmälan för telefonnummer m m.

Föreningen disponerar inte över några garage.

Till husen hör en naturlig och vacker gårdsmiljö, vilken föreningen försöker håll i gott skick. Gårdsmiljön består av en naturtomt med bl a tallar, askar och almar. Vår och höst anordnas gemensamma städdagar då medlemmarna sopar, krattar löv och städar tomten i största allmänhet. På våren bärs föreningens trädgårdsmöbler ut och ställs upp på ett flertal platser. Föreningen tar även regelbundet professionell hjälp för att underhålla gårdens växtlighet och fasta anläggningar.

Föreningen äger ett en utegrill som som är fri för alla föreningens medlemmar att använda. Den hittas på gräsplätten utanför Tallbacksvägen 24

HSB

Föreningen förvaltades tidigare under en längre period av HSB.

Föreningen är ansluten till Comhems kabel-TV nät. Comhem's analoga basutbud samt vissa digitala kanaler ingår i månadsavgiften. Det analoga basutbudet innehåller: SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, Kunskapskanalen, Barnkanalen, Kanal 10, TV11, TV4 Sport och Öppna kanalen. För att dessutom kunna ta emot det digitala basutbudet behöver du ha en digitalbox eller en tv med inbyggd digitalbox, godkänd av Comhem. Läs mer här.
För att teckna abonnemang för ytterligare digitala kanaler, kontakta Comhem.
http://www.comhem.se

Till varje lägenhet hör ett källarförråd med samma nummer som lägenheten. Förrådet ska vara låst. Ingenting får förvaras i övriga utrymmen i källaren.
Om du behöver extra förvaringsutrymmen finns det vissa möjligheter att hyra det. Kontakta vår förvaltare Delagott, som handhar uthyrningen.

Föreningen har två soprum på gården vid Björkbacksvägen 33 och 55. I dessa finns möjlighet till källsortering enligt nedan. Soprummen är låsta, men öppnas med den vanliga källarnyckeln.

Björkbacksvägen 33:
Sortering för: hushållssopor, papper, kartong, färgat samt ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar samt elskrot

Björkbacksvägen 55:
Sortering för: hushållssopor, papper, kartong, färgat samt ofärgat glas, plastförpackningar.

I soprummet Björkbacksvägen 33 finns plats för elektronik. OBS! Till elektronik räknas ej vitvaror som kyl/frys och spisar. Entreprenören som tömmer våra sopor är skyldiga att plocka ur elektronik och miljöfarligt avfall som slängts i något av de andra kärlen. Detta medför en extra kostnad för föreningen.

Det går bussar härifrån till Alvik, Brommaplan, Solna, Sundbyberg och Danderyd. Närmaste hållplats är Norrbyvägen. Sedan 2013 är Tvärbanan förlängd mellan Alvik till Solna med en hållplats nära vårt område.

På gården finns en lekplats för föreningens medlemmar med gungor, rutschkana, sandlåda och lekstuga. Föreningens boende ansvarar gemensamt för ordningen på lekplatsen.

Föreningens trädgård sköts i huvudsak av föreningens medlemmar och av Trädgårdsgruppen. Snöskottningen samt grusupptagning sköts på entreprenad.

Butiker finns i Johannesfred och Traneberg. Vid Lillsjön finns en Shellmack som har ett visst sortiment. I Abrahamsberg finns jourbutiker och vid Brommaplan finns två mataffärer. Stormarknader: Citygross nära Bauhaus och Coop vid köpcentret Bromma Blocks vid flygplatsen.

Motioner till årsmötet skall lämnas in senast i slutet av mars. Motionen bör hållas konkret och kärnfull. Förklara bakgrunden till ditt förslag samt avsluta med en s k "att-sats" – d.v.s. vad du vill att styrelsen ska göra, hur problemet eller frågan ska lösas. Dessutom måste ditt namn och lägenhetsnummer uppges i motionen.

Kom ihåg att lämna din motion till styrelsen via e-post info@montoren.se eller i styrelsens brevlåda i porten på Björkbacksvägen 57, senast 28 februari.

Till lägenheten hör lägenhetsnycklar och en nyckel till tvättstugan. För tillgång till övriga nycklar (t.ex. hobbylokal), kontakta styrelsen info@montoren.se.

Föreningen förfogar över nio parkeringsplatser. För att ställa dig i kö till dessa, kontakta Delagott. OBS att kön till dessa platser för närvarande är lång. På föreningens entréinfarter och gårdar råder parkeringsförbud. Dessa får endast användas för (sparsam) i- och urlastning. I övrigt gäller veckoparkering inom hela området mellan 1 december och 15 maj. Se skyltar för städdagar.

Parkeringsvakter patrullerar ofta området, inte sällan mellan 08.00 och 09.00. Tänk på att T-korsningen Granbacken/Björkbacksvägen räknas som korsning, varför det är parkeringsförbud på Björkbacksvägens jämna sida i korset.

Fönstren är förberedda för montering av persienner. Var försiktig vid monteringen så att fönsternischerna inte skadas i treglasfönstren eftersom ljudisoleringen då kan gå förlorad.

Bostadsrättsinnehavaren har skyldighet att hålla lägenheten i gott skick och vidta renovering när så kan behövas. Dock får inte ingrepp i föreningens egendom göras utan tillstånd från styrelsen. Renovering/ombyggnad av våtrumsdelar får endast ske efter information till styrelsen. Arbetet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Om arbetet utförs av ej certifierad entreprenör eller s.k. gör-det-själv utförande måste arbetet dokumenteras medelst skriftlig och även ett fotografiskt underlag, som visar de olika arbetsmomentens utförande. Helst ser föreningen att renovering av våtrumsdelar utförs av våtrums certifierad entreprenör enligt PER-registret.

Föreningen har inga egna skyddsrum, närmsta finns i närområdet på Granbacken 22 samt Björkbacksvägen 19. Se MSB: https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/skyddsrumskarta/

Snöröjning, plogning på föreningens mark utförs av entreprenör. Ansvaret för snöröjning på gatumark inklusive trottoarer ligger på Stockholms stad.

Varje höst och vår anordnar föreningen städdagar där medlemmarna städar och snyggar upp gården, trappuppgångar, källargångar m m och bär ut eller tar in föreningens trädgårdsmöbler. Städdagarna är också ett bra tillfälle att umgås och lära känna sina grannar. Traditionellt avslutas städdagarna med korvgrillning.

Föreningens styrelse utses av årsmötet. Läs mer om vår nuvarande styrelse här. Om du är intresserad av att vara med i styrelsen, kontakta någon av styrelsemedlemmarna eller maila valberedning@montoren.se.

Brf Montören har en egen trädgårdsgrupp som består av entusiastiska medlemmar. Gruppen är öppen för samtliga boende i föreningen. Trädgårdsgruppen har en egen webbsida.
Länk: http://montorentradgard.skysurfen.pl

Trädgårdsredskap att låna finns i sophuset vid Björkbacksvägen 39.

De boende sköter själva trappstädningen och ansvarar för att schema för detta upprättas. Kontakta grannarna i din port för vidare information.

Tvättstugor finns i källarplanet vid Björkbacksvägen 49, Björkbacksvägen 57 och Tallbacksvägen 10. Bokningslistor finns i respektive entré. Tvättstugan på Björkbacksvägen 57 är en s.k. snabbtvättstuga (endast tre-timmarspass). Antal timmar som är möjligt att boka framgår av respektive bokningslista. Observera att ny tid endast får bokas efter avslutat tvättpass. Alla som tvättar ansvarar för att städa efter sig. Golven i tvättstuga och torkrum skall sopas och våttorkas, maskiner och bänkar avtorkas, torktumlaren rensas från ludd.
Bokningsschema för tvättstugan för utskrift finns här.

Insidan på ytterväggarna och vissa innerväggar är klädda med gipsskivor. Övriga väggar består av tegel eller slaggplattor med putsad yta.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrelsen, kontakta Valberedningen, fn Niclas Bryntesson och Gustav Elveros

Niclas Bryntesson, Tallbacksvägen 28, 08-704 31 38, 070-774 44 82, niclas.bryntesson@bredband.net

Lägenheterna har ett s k frånluftsystem (självdrag). Luft tas in genom de svarta vädringsluckorna ovanför fönstren och dras ut genom köks- och badrumsfläktarna. Om du stänger vädringsluckorna helt måste luften ta sig in andra vägar t e x genom brevlådan eller otätheter någonstans. Resultatet blir att du får sämre ventilation i lägenheten. Ha därför alltid vädringsluckorna lite öppna i alla rum. Ventilationen i lägenheterna är viktig ur energisparsynpunkt. Vädra därför sparsamt och snabbt, med tvärdrag.

Det är inte tillåtet att koppla motordrivna fläktar till husets ventilationssystem. Du som eventuellt har en i din lägenhet måste återställa det på egen bekostnad, även om den var där när du flyttade in.
Vår ventilation fungerar så att det sitter utluftsfläktar vid "skorstenarna" på taket. De skapar ett undertryck som drar luft ut ur lägenheterna, till exempel genom köksfläktarna och de runda ventilerna uppe vid taken i många rum.
Motordrivna fläktar i lägenheterna trycker begagnad luft till utluftskanalen med för högt tryck, och effekten blir att den trycks ut hos grannarna, ofta med köksos som de inte har bett om.

Vindarna i husen är oinredda och oisolerade. De får inte användas för förvaringsändamål. Därför är vindsdörrarna låsta.